Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Κανονισμός Παραγγελίας Βιβλίων και Περιοδικών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ε.Μ.Π.


Παραγγελίες υλικού μπορούν να κάνουν μόνο τα μέλη ΔΕΠ του Ε.Μ.Π..

Οι παραγγελίες υλικού αφορούν βιβλία και περιοδικά.

Περιοδικά
Για να εγκριθεί η αγορά ενός περιοδικού θα πρέπει:
 • Να έχει ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση του Τομέα.
 • Να κατατεθεί αίτηση προς την Επιτροπή Βιβλιοθήκη όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία της απόφασης της συνέλευσης του τομέα με αριθμό πρωτοκόλλου.
Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης αποφασίζει για την έγκριση ή μη της αγοράς.

Bιβλία
Στις παραγγελίες των βιβλίων διακρίνονται δύο κατηγορίες προϋπολογισμού αγοράς αυτών:
 • Αγορά βιβλίων για την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.
  Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των στοιχείων του τομέα και των βιβλίων στην αντίστοιχη φόρμας παραγγελίας.
  Είναι απαραίτητη η υπογραφή του καθηγητή και του προέδρου της σχολής.
  Η συμληρωμένη φόρμα αποστέλεται στο πρυτανικό συμβούλιο και αφού εγκριθεί εκτελείται μέσω της κεντρικής βιβλιοθήκης.
 • Αγορά βιβλίων πολλαπλών συγγραμμάτων (Πολλαπλή Βιβλιογραφία) τα οποία είναι απαραίτητα για τους φοιτητές και αφορούν τα διδασκόμενα μαθήματα.
  Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων των στοιχείων που ζητούνται στην αντίστοιχη φόρμας παραγγελίας καθώς επίσης και ο προτεινόμενος αριθμός αντιτύπων (πρέπει να είναι πάνω από ένα(1)).
  Είναι απαραίτητη η υπογραφή του καθηγητή.
  Η συμληρωμένη φόρμα αποστέλεται στην κεντρική βιβλιοθήκη για εκτέλεση.