Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Κανονισμός χρήσης τερματικών (SunRays) της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ε.Μ.Π.


Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π. διαθέτει μία νησίδα 22 τερματικών (SunRays) ώστε να εξασφαλίσει στους χρήστες της πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διαθέτει (βιβλιογραφικό κατάλογο, ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία, online βάσεις δεδομένων κλπ.) για την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών τους αναγκών.

Η χρήση του εξοπλισμού αυτού συνεπάγεται αυτομάτως και την αποδοχή του κανονισμού χρήσης ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή και ομαλή λειτουργία του.

Δικαίωμα χρήσης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού έχουν όλα τα μέλη του Ε.Μ.Π. (μέλη ΔΕΠ, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό).

Όλοι οι παραπάνω για να κάνουν χρήση των SUN-Ray θα πρέπει να διαθέτουν ενεργή κάρτα μέλους της βιβλιοθήκης.

Η χρήση των τερματικών (SunRays) γίνεται χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

Η χρήση του εξοπλισμού αφορά, αυστηρά και μόνο, την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών αναγκών των μελών του Ε.Μ.Π.

Απαγορεύεται η εγκατάσταση, χρήση ή δημιουργία άλλων προγραμμάτων εκτός αυτών που έχουν εγκατασταθεί στους σταθμούς εργασίας από τη Βιβλιοθήκη.

Απαγορεύεται η χρήση εξωτερικών συσκευών (ακουστικά, εξωτερικοί δίσκοι κλπ.) που δεν παρέχονται από τη Βιβλιοθήκη.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός για μη σύννομες ενέργειες που έχουν ως αποτέλεσμα άμεση ή έμμεση ζημία του Ε.Μ.Π. ή τρίτων (προσπάθεια μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υλικό που θίγει τη δημόσια αιδώ, αποστολή επικίνδυνων μυνημάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ).

Ο κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την ακεραιότητα του εξοπλισμού. Σε περίπτωση που διαπιστώσει βλάβη είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Το αρμόδιο προσωπικό της Βιβλιοθήκης έχει δικαίωμα να επέμβει και να άρει το δικαίωμα χρήσης, όποτε θεωρήσει ότι κάποιος από τους παραπάνω κανόνες δεν τηρείται από τους χρήστες.