Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (PCs)


Η Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. παρέχει μια νησίδα 4 προσωπικών Η/Υ, για αναζήτηση τεκμηρίων εντός και εκτός Ελλάδας καθώς και για πρόσβαση σε Βάσεις Δεδομένων και περιοδικά που απαιτείται IP του Ιδρύματος.

Οι Η/Υ είναι εγκατεστημένοι στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης σε χώρο ελεύθερης πρόσβασης.

Η είσοδος στους Η/Υ γίνεται με κωδικό που αναγράφεται στον κάθε Η/Υ.


Κανονισμός χρήσης Η/Υ - F.A.Q. Η/ΥΓια περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το:
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
Ε-mail: msini@central.ntua.grr
Τηλ: 210-772 3775, Fax: 210-772 1565
Σινιγάλια Μαρία