Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

SunRay


Η Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. παρέχει μια νησίδα 22 SunRay τερματικών, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των χρηστών της.

Οι υπολογιστές είναι εγκατεστημένοι στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης σε χώρο ελεύθερης πρόσβασης.

Το ιδιαίτερο σ’ αυτό το σύστημα είναι ότι το τερματικό τίθεται σε λειτουργία με την εισαγωγή ειδικής κάρτας (PayFlex smartcard).

Το περιβάλλον εργασίας του χρήστη μένει αποθηκευμένο κατά την εξαγωγή της κάρτας και μπορεί να το επανακτήσει εισάγοντας την κάρτα οποιαδήποτε άλλη στιγμή σε οποιοδήποτε άλλο σταθμό εργασίας της νησίδας.

Η κάρτα είναι αυστηρά προσωπική και διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα ο χρήστης είναι μέλος της Βιβλιοθήκης.

Κατά την αποφοίτησή τους οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να την παραδώσουν στη Βιβλιοθήκη (όπως γίνεται με την κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης) προκειμένου να ακυρωθεί.

Η χρήση των τερματικών (SunRays) γίνεται χωρίς χρονικούς περιορισμούς.


Κανονισμός χρήσης SunRay - F.A.Q. SunRay
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το:
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
Ε-mail: msini@central.ntua.gr
Τηλ: 210-772 3775, Fax: 210-772 1565
Σινιγάλια Μαρία